Privatlivspolitik

 1. Generelle principper
 2. Hvilken definition bruger et stort bogstav?
 3. Et charter til hvilket formål?
 4. Med hvilken juridisk begrundelse indsamler og bruger GRIP500 dine data?
 5. Hvilke data indsamler vi?
 6. Hvordan bruger I mine data?
 7. Hvor længe opbevarer I mine data?
 8. Hvem deler I jeres data med?
 9. Overføres jeres data uden for Den Europæiske Union?
 10. Hvordan beskyttes mine data?
 11. Hvad er dine rettigheder?
 12. Hvordan indsamler GRIP500 data om mindreårige?
 13. Hvad med cookies og andre lignende sporingsteknologier?
 14. Nogle yderligere elementer på de sociale medier
 15. Hvad er konsekvenserne af at aktivere et eksternt link
 16. Hvordan får du besked om ændringer i politikken?
 17. Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

1. Generelle principper

Selskabet GRIP500 SLU, som er et selskab i henhold til andorransk ret i form af et societat limi-tada unipersonal med en kapital på 1 mio. euro, registreret i handelsregisteret i Andorra med num-mer 17485, og hvis hjemsted er beliggende Carrer Prat de la Creu 59, ANDORRA LA VELLA (Fyr-stendømmet Andorra), e-mail: cm@grip500.com, (herefter «GRIP500») udøver en elektronisk kom-merciel aktivitet og tilbydes gennem en hjemmeside med internetadressen https://www.grip500.dk/ (herefter « hjemmesiden ») salg af dæk og dertil hørende produkter.

Inden for rammerne af denne aktivitet er GRIP500 nødsaget til online eller pr. telefon at ind-samle data, der direkte eller indirekte gør det muligt at identificere kunderne, brugerne af hjemme-siden eller yderligere enhver tredjepart (herefter i flæng ”berørte personer” eller ”De” og til at fore-tage en behandling af disse data.

Disse data behandles af den filial af AD Tyres, der er etableret i Malta, dvs. AD TYRES IN-TERNATIONAL EU, registreret med nummer OC 1277, hvis hjemsted er beliggende Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Disse behandlinger af data betragtes dermed som gennemført inden for Den Europæiske Uni-ons område i henhold til betragtning 22 og artikel 3.1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter ”persondataforordningen” og er underkastet denne lovgiv-ning.

Endvidere finder den maltesiske lov om databeskyttelse af 2018 (kapitel 586) ligeledes anven-delse på databehandlingen i medfør af denne lovs artikel 4(2).

AD Tyres lægger overordentlig stor vægt på, at databehandlingen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og specielt med den maltesiske lov om databeskyttelse af 2018 (kapitel 586) og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (herefter persondataforordningen).

De opfordres til at gennemlæse nærværende fortrolighedsbestemmelser (herefter ”bestemmel-serne”) opmærksomt og til at sætte Dem ind i deres indhold.

2. Hvilken definition bruger et stort bogstav?

Ord eller sætninger, der begynder med et stort bogstav har den definition, der er specificeret nedenfor.

GRIP500
betegnet det selskab, der er identificeret i første afsnit i artiklen 1.
Politik
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 1.
Kundekonto
er den konto, som enhver kunde kan oprette fra siden https://www.grip500.dk/forbindelse.
Generelle salgsbetingelser
betyder de generelle salgsbetingelser for GRIP500, der er tilgængelige på https://www.grip500.dk/almindelige-salgsbetingelser.
Data/oplysning(er)
betyder alle personlige data/oplysninger, det vil sige enhver information der henviser til en identificeret eller identificerbar fysisk person under den forståelse, at personen kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, som fx et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online id eller ved et eller flere specifikke elementer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
Bankoplysninger
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 5.
Ordreoplysninger
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 5.
Geolokationsoplysninger
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 5.
Navigationsdata
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 5.
Tredjepartsdata
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 5.
Serviceudgivers data
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 5.
Tredjepartsdata
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 5.
Berørt(e) person(er)
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 1.
Produkt(er)
betyder de dæk eller tilknyttede produkter (fælge, kæder osv.), GRIP500 tilbyder til salg på hjemmesiden.
GDPR
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 1.
Hjemmeside
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 1.
Behandling(er)
betyder enhver transaktion eller sæt af transaktioner, der måske eller måske ikke udføres ved hjælp af automatiserede processer og anvendes mht. dataene, som fx indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udtrækning, konsultation, brug, kommunikation ved transmission, formidling eller anden form for levering, kontakt, fordeling eller samtrafik, begrænsning, sletning eller destruktion.
Du
jfr. definitionen, som er nævnt iArtikel 1.

3. Et charter til hvilket formål?

Denne politik er til din rådighed ifm. indsamlingen af dine data, mhp. at sikre en fuld gennemsigtighed af GRIP500’s behandling af dine data ved hjælp af levering af en præcis information, som er let tilgængelig, let at forstå og formuleret i klare og enkle udtryk.

Hvis nogen af oplysningerne ikke fremstår tilstrækkeligt tydelige, beder vi dig kontakte os når det passer dig. Enten ved at sende en e-mail til adressen cm (a) grip500.com eller via kontaktformularen her.

Politikken gælder for dine data, som indsamles og behandles af GRIP500, ifm. følgende aktiviteter og som GRIP500 er ansvarlig for behandlingen af:

 • Din brug af hjemmesiden, inklusive den enkle navigation på denne;
 • oprettelse og brug af din klientkonto via hjemmesiden;
 • køb af produkter, der tilbydes af GRIP500 via hjemmesiden; eller
 • enhver kontakt med kundeservice.

Denne politik gælder ikke for nogen anden databehandling, som udføres i anden sammenhæng, end den som er beskrevet nedenfor.

Politikken gælder ikke for nogen anden databehandling, hvor GRIP500 ikke er ansvarlig for behandlingen.

4. Med hvilken juridisk begrundelse indsamler og bruger GRIP500 dine data?

GRIP500 gør det til en æressag kun at indsamle og behandle dine data med en af følgende juridiske begrundelser:

 • Dit samtykke : det er en klar, positiv handling fra din side, som du manifesterer ved af frivillig, specifik, oplyst og utvetydig måde at give dit samtykke til behandlingen af dine data;
 • Udførelsen af en kontrakt : det handler om at indsamle og behandle dine data mhp. udførelse af salgskontrakten mellem dig og GRIP500 eller præ-kontraktmæssige foranstaltninger mht. din anmodning (enhver anmodning fra dig forud for ordren og fremsat til sidstnævnte);
 • En legitim interesse : Det gælder indsamling og behandling af dine data med henblik på legitime interesser, der forfølges af GRIP500 eller en tredjepart (fx efterforskning, forebyggelse af svig osv.), medmindre det overskrider dine interesser eller grundlæggende frihedsrettigheder og rettigheder, der kræver beskyttelse af dine Data (fx privatliv eller friheden til at agere);
 • En juridisk forpligtelse : det gælder indsamling og behandling af dine data, som pålægges GRIP500 af enhver juridisk eller lovgivningsmæssig bestemmelse eller retslig eller administrativ enhed (fx forpligtelser, som pålægges af det land, hvor du ønsker at modtage levering).

5. Hvilke data indsamler vi?

Data, som indsamles på udtrykkelig anmodning af GRIP500

GRIP500 beder dig udtrykkeligt om lov til at indsamle dine data på forskellige tidspunkter, især ifm. brugen af hjemmesiden af :

 • hjemmesidens enkle navigation;
 • ved gennemførelsen af en ordre via hjemmesiden;
 • ved oprettelsen af en kundekonto via hjemmesiden; eller
 • ved enhver kommunikation med kundeservice.

Når du afgiver ordren på vegne af en tredjepart på hjemmesiden, accepterer du at kommunikere og at garantere samtykket til denne politik for den person, der er berørt af de leverede data.

Disse data (i det følgende) Ordreoplysninger ") består især af:

 • Dit fornavn ;
 • Dit navn ;
 • Din fødselsdato
 • Din postadresse ;
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer ;
 • Dit land ;
 • Dit momsnummer inden for EU.

Med hensyn til betalingen, indsamles sådanne data på vores udtrykkelige anmodning (i det følgende "", som består af dit kreditkortnummer, udløbsdatoen og CVC (eller kryptogrammet som ses på bagsiden af kortet).

Vi bruger GoCardless til at administrere dine betalinger med. Yderligere oplysninger om, hvordan GoCardless administrerer dine personlige oplysninger og rettigheder ift. databeskyttelse, herunder din ret til indsigelse, finder : her.

Visse ordreoplysninger (fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, land, e-mail-adresse) samt bankoplysninger forudsætter indgåelse af en kontrakt med GRIP500. I overensstemmelse hermed vil enhver afvisning fra din side mht. at oplyse disse data forhindre dig i at færdigbehandle din ordre.

Data, som indsamles automatisk af GRIP500

GRIP500 skal automatisk indsamle, især under din browsing på hjemmesiden, nogle af dine data via din enhed (computer, tablet, mobiltelefon osv.). Disse Data kan indsamles, selvom der ikke foreligger nogen ordre.

Disse data (i det følgende) Tekniske data ") består især af:

 • Din IP-adresse (det identifikationsnummer, der tildeles din enhed som en del af dens forbindelse til Internettet);
 • Din MAC-adresse (fysisk identifikationsnummer, der er gemt på dit netværkskort eller netværksgrænseflade);
 • Dit IMEI-nummer (identifikationsnummeret på din mobiltelefon);
 • styresystemet på din enhed (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS osv.);
 • Din mobiltelefonoperatør ;
 • Din internetudbyder ;
 • den browser, du bruger (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox osv.); eller endda
 • den tidszone, der bruges af din enhed.

De data, der indsamles automatisk via din enhed består også af data om din navigation (i det følgende) "Navigationsdata", som fx:

 • de sider, du har besøgt;
 • datoen for dit besøg;
 • den tid, der bruges på hver besøgte side;
 • de links, du har aktiveret;
 • de tilbud, du har tjekket;
 • de produkter, du har søgt efter;
 • de ordrer, du har foretaget; eller også
 • dine forbrugsvaner mht. produkterne.

Endelig kan de data, der indsamles automatisk via din enhed, også bestå af dine geolokationsdata (i det følgende benævnt "Geolokationsdata" når din enhed og/eller din internetbrowser er indstillet til dette.

Data, som overføres af sociale netværk eller andre tjenesteudbydere af informationstjenester,

GRIP500 kan eventuelt modtage dine data via en overførsel fra af udgiveren af et socialt medie (Facebook, Twitter osv.) eller andre udgivere af informationssamfundstjenester især når:

 • Du browser på GRIP500’s dedikerede område eller hjemmeside på et bestemt socialt medie;
 • Din brug af funktioner på hjemmeside og de funktioner, der vil være knyttet til et socialt medie eller til en anden tjenesteudbyder af informationssamfundstjenester;
 • Oprettelse af din kundekonto, hvis du beslutter at registrere dig via en overførsel af dine data fra et socialt medie (især Facebook) eller en udbyder af informationssamfundstjenester af Google).

Disse data indsamles af GRIP500 via sociale netværk eller andre tjenesteudbydere af informationstjenester (i det følgende benævnt "tjenesteudbydere "), som især består af :

 • dine Ordreoplysninger, som indsamles af den relevante tjenesteudbyder (inklusive fotografier af dig); eller
 • Tekniske data eller Navigationsdata, som indsamles af den pågældende tjenesteudbyder.

I tilfælde af, at du ønsker at begrænse indsamlingen af disse data, opfordres du til at kontakte udbyderen af den pågældende tjeneste og/eller ændre indstillingerne mht. beskyttelsen af personoplysninger på din konto, der er knyttet til denne tjeneste.

Data, som leveres af tredjepart

GRIP500 kan være nødt til at indsamle dine data gennem en tredjepart, som GRIP500 har juridiske og/eller økonomiske relationer til, herunder: juridiske og/eller økonomiske forhold, herunder:

 • tilknyttede virksomheder;
 • forretningspartnere; eller også
 • andre uafhængige kilder.

Disse data (i det følgende "Tredjepartsdata ") består især af identifikationsdata eller data, som er forbundet med brugen af et produkt eller tjeneste, som udbydes af den pågældende tredjepart og som indsamles og behandles af den relevante tredjepart.

6. Hvordan bruger I mine data?

Tabellen herunder viser dig de vigtigste egenskaber ved behandlingen, som foretages af GRIP500 vedrørende dine data.

Ønsker du mere information om formålene eller de pågældende data, beder GRIP500 dig om at kontakte vores Kundeservice. Enten ved at sende en e-mail til adressen cm (a) grip500.com eller også via kontaktformularen her.

Behandlingens navn FormålJuridisk begrundelseBerørte data
Ordre
 • Besvare alle dine anmodninger om at afgive en ordre
 • Anerkende og udføre din ordre
Kontrakt
 • Ordreoplysninger
Transaktion
 • Udføre din betaling af ordren
 • Administrere banktransaktioner ifm. afvisning
Kontrakt
 • Bankoplysninger
Krav om betalinger
 • Håndtere eventuelle krav fra kortholderen, der er brugt ifm. betalingen af ordren
Kontrakt
 • Bankoplysninger (ekskl.. CVC)
Eftersalgsservice
 • Håndtere dine reklamationer
 • Underrete om ændringer af politikken eller de almindelige salgsbetingelser
 • Administrere kundeforholdet (anmodninger, kommentarer og forslag) efter en ordre
 • Håndtere dine refusioner
Kontrakt
 • Ordreoplysninger
 • Bankoplysninger (ekskl.. CVC)
Kundekonto
 • Lette dine efterfølgende ordrer ved allerede at undgå anmodninger om ting, der allerede er oplyst ifm. GRIP500
samtykket
 • Ordreoplysninger
 • Bankoplysninger (ekskl.. CVC)
Nyhedsbrev
 • Udføre dit abonnement på vores nyhedsbrev
samtykket
 • Ordreoplysninger (e-mailadresse)
GRIP500’s kommercielle tilbud
 • Foretage direct mail-kampagner med GRIP500’s produkter (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Berettiget interesse (1)
 • Ordreoplysninger
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
 • Serviceudgivers data
 • Tredjepartsdata
Målrettede annoncer
 • Tilpas vores reklamemeddelelser til dine behov og vaner, især på hjemmesiden
Samtykke (cookies)
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Brugeroplevelse
 • Tilpasse din oplevelse af hjemmesiden i henhold til dine behov og dine vaner
 • Gøre din navigation på hjemmesiden hurtigere
Samtykke (cookies)
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Geolokation
 • Til at give dig et søgeværktøj,der viser de monteringsstationer, som er tættest på din position
samtykket
 • Geolokationsoplysninger
Statistik
 • Udføre og analysere statistiske undersøgelser
Berettiget interesse (2) og samtykke (cookie)
 • Ordreoplysninger
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Kvalitet
 • Analyser de tekniske problemer, som forekommer ved brugen af hjemmesiden
 • Registrer afvigelser i informationssystemet
Berettiget interesse (3)
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Bedrageri
 • Registrer forfalskning og teknologisk svig
Berettiget interesse (4)
 • Ordreoplysninger
 • Tekniske data
 • Navigationsdata

(1) Den berettigede interesse er den, der er nævnt i GDPR-betragtning (47) om: behandling af oplysninger af personlig karakter til efterforskningsformål, kan betragtes som lavet med henblik på at reagere på en legitim interesse ". Denne legitime interesse inkluderer opretholdelsen af et forhold, der bygger på en regelmæssig handel med dig.

(2) GRIP500’s legitime interesse er at være i stand til at vurdere sig selv og forbedre sig via det statistiske værktøj.

(3) GRIP500’s legitime interesse er at sikre kvaliteten af dens tjenester.

(4) GRIP500’s legitime interesse er at forhindre svig.

7. Hvor længe opbevarer I mine data?

GRIP500 sætter en ære i at opbevare dine data i en form, der kun tillader din identifikation i en begrænset periode, der ikke overstiger den, der er nødvendig mht. de formål, de behandles til.

Tabellen herunder viser opbevaringsperioderne for hver type af data i henhold til den behandling, som de bruges til.

Data BehandlingOpbevaringstid i aktiv base (1)Opbevaringstid ifm. mellemliggende arkivering (2)
Ordreoplysninger Ordre 5 år fra den sidste ordre ikke relevant
Eftersalgsservice 5 år fra den sidste ordre ikke relevant
Kundekonto 5 år fra det sidste login på kundekontoen
eller
indtil tilbagetrækningen af samtykket, hvis det sker før
ikke relevant
Nyhedsbrev Indtil du afmelder abonnementet ikke relevant
GRIP500’s kommercielle tilbud 2 år fra sidste ordre ikke relevant
Statistik 5 år fra den sidste ordre 10 år fra indsamlingen af de pågældende data
Bedrageri ikke relevant 10 år fra indsamlingen af de pågældende data
Bankoplysninger
(ekskl.. CVC)
Transaktion Indtil den fulde betaling af ordren ikke relevant
Krav om betalinger ikke relevant 13 måneder fra debiteringsdatoen
eller
15 måneder i tilfælde af udskudt betaling
Eftersalgsservice Indtil udløbet af den periode, hvor GRIP500 forpligter sig til at tilbagebetale en ordre (herunder ordrens fortrydelsesperiode eller annulleringsperiode) ikke relevant
Kundekonto 5 år fra det sidste login på kundekontoen
eller
indtil tilbagetrækningen af samtykket, hvis det sker før
eller
Indtil udløbet af gyldigheden af bankdataene, hvis dette sker før
ikke relevant
Tekniske data GRIP500 kommercielt tilbud Vis Cookies ikke relevant
Målrettede annoncer
Brugeroplevelse
Kvalitet
Statistik
Bedrageri ikke relevant Vis Cookies
Navigationsdata GRIP500 kommercielt tilbud Vis Cookies ikke relevant
Målrettede annoncer
Brugeroplevelse
Kvalitet
Statistik
Bedrageri ikke relevant Vis Cookies
Geolokationsoplysninger Geolokation Den tid, der kræves for at angive den nærmeste monteringsstation ikke relevant
Serviceudgivers data GRIP500’s kommercielle tilbud 2 år fra indsamlingen ikke relevant
Tredjepartsdata GRIP500’s kommercielle tilbud 2 år fra indsamlingen ikke relevant

(1) Den aktive basisopbevaring består i opbevaringen af de pågældende data i databasen, som bruges til formålet med den pågældende behandling.

(2) Mellemarkiveringen er opbevaring af dataene under betingelser, hvor de kan tilgås i begrænset omfang (i) i en bestemt arkivdatabase adskilt fra den aktive database med begrænset adgang, til personer, der har interesse i at kende til dem, på grund af deres funktion, (ii) eller i den aktive database, forudsat at de arkiverede data isoleres ved en logisk adskillelse (styring af adgangsrettigheder og rettigheder), for at gøre dem utilgængelige for personer, der ikke længere har interesse i at behandle dem.

8. Hvem deler I jeres data med?

GRIP500 deler muligvis nogle af dine data med andre enheder, der er nævnt nedenfor. I alle tilfælde deler GRIP500 kun disse data inden for grænsen for, hvad der er strengt nødvendigt for at sikre eller med behandlingen af dine data af GRIP500 eller for at sikre det/de nøjagtige og og legitime formål, som er defineret af denne modtager.

Underleverandører til GRIP500

GRIP500 er nødt til at dele nogle af dine data med sine underleverandører, der især arbejder inden for rammerne af levering af firmaets produkter. Det er nødvendigt at dele dine data med disse enheder mhp. udførelsen af din ordre. GRIP500 deler kun de data, der er strengt nødvendige mhp. udførelsen af kilden mission, der er overdraget sine underleverandører efter kontraktligt at have sikret forpligtelser fra disse, der er lige så omfattende som dem, der er angivet i denne politik med hensyn til beskyttelsen af dine data.

Enheder i den koncern, som GRIP500 tilhører

GRIP500 vil dele nogle af dine data med andre enheder i den koncern, som GRIP500 tilhører mhp. at lære kende dig bedre at kende. Disse andre enheder er underlagt forpligtelser, der ligner dem, af GRIP500 er underlagt mht. beskyttelse af dine data.

Tredjepartsudgivere

GRIP500 vil dele nogle af dine data med de tredjepartsudgivere, der bruges mht. leveringen af produkter til GRIP500 via hjemmesiden (redaktører af sociale netværk, virksomhedens tjenester af information, hosting osv.). Det er nødvendigt at dele dine data med disse enheder mhp. driften af de berørte tredjeparts tjenester. GRIP500 deler kun de data, der er strengt nødvendige mhp. udførelsen af disse tredjeparts tjenester. GRIP500 inviterer dig til at gennemgå fortrolighedspolitikken for hver af disse udgivere.

Undtagelsesmæssige sager

GRIP500 kan tvunget til at dele dine data under ekstraordinære omstændigheder i følgende tilfælde: (i) i forbindelse med en fusion, et opkøb af hele eller en del af GRIP500, en overdragelse af aktiver eller anden lignende operation, (ii) når en sådan deling pålægges ved lov, en forordning, en retsmyndighed eller kompetent administrativ myndighed eller (iii) for at beskytte en persons rettigheder og / eller sikkerhed, for at forhindre eller af handlinger mht. ulovlige eller angiveligt ulovlige aktiviteter eller for at forsvare rettighederne, ejerskabet og/eller sikkerheden af GRIP500’s hjemmeside; (iv) for at gennemføre og garantere de forpligtelser, der er indgået af GRIP500 i din interesse i forbindelse med denne politik

9. Overføres jeres data uden for Den Europæiske Union?

Deres data behandles og opbevares frem for alt i Maltas statsområde, som er et territorium beliggende i Den Europæiske Union.

På trods heraf er det nødvendigt for selskabet GRIP500, der er etableret i Fyrstendømmet An-dorra, som er en stat beliggende uden for Den Europæiske Union, at tilgå disse data.

I henhold til beslutning af 19. oktober 2010 har Europa-Kommissionen erklæret, at Andorra anses for at sikre et passende niveau for beskyttelse af persondata, der overføres fra Den Europæi-ske Union.

Endvidere kan GRIP500 ikke udelukke, at Deres persondata overføres til andre områder belig-gende uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og blandt andet til områder, hvor graden af beskyttelse af persondata er lavere end i Den Europæiske Union.

Hvis dette skulle ske, vil GRIP500 verificere tilstedeværelsen af forholdsregler eller træffe pas-sende forholdsregler til at sikre en tilfredsstillende grad af beskyttelse af Deres persondata som f.eks.:

 • en afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau
 • kontraktbestemmelser af samme type som Europa-Kommissionens eller kontraktbestemmelser, der benyttes af en kontrolmyndighed, som modtageren underkaster sig
 • interne virksomhedsregler
 • en godkendt adfærdskodeks eller en godkendt verificeringsmekanisme (omfattende et bindende tilsagn fra modtageren uden for EU, som kan håndhæves, om at anvende passende garantier)
 • en administrativ mekanisme eller en bindende juridisk tekst, som kan håndhæves, affattet med det formål at muliggøre et samarbejde mellem offentlige myndigheder.

10. Hvordan beskyttes mine data?

GRIP500 har implementeret passende fysiske, tekniske, administrative og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mhp. at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, brug, tab, utilsigtet ødelæggelse, skade, tyveri eller uautoriseret eller ulovlig formidling af sådanne data.

På trods af selskabets kontinuerlige bestræbelser, kan GRIP500 ikke forpligte sig til at garantere et givent resultat med hensyn til sikkerheden af dine data og opfordrer dig til at rapportere eventuelle ovennævnte overtrædelser, som du måtte have kendskab til.

For at gøre dette, kan du kontakte kundeservice, når det passer dig, enten ved at sende en e-mail til adressen cm (a) grip500.com eller via den tilgængelige kontaktformular her.

Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, GDPR-politikken og Googles brugervilkår, som gælder for denne service.

11. Hvad er dine rettigheder?

I overensstemmelse med gældende lovgivning, har du de nedenfor anførte rettigheder med hensyn til dine Data :

 • Retten til adgang til dine data : Det er muligt for dig at bede GRIP500 om at fremsende en kopi af dine Data, som er behandlet af GRIP500, samt de væsentligste egenskaber ifm. deres behandling (formål, datakategorier, modtagere, opbevaringstid, dine rettigheder vedrørende disse samt, retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed og i givet fald kilden til dataindsamling og eksistensen af en eventuel automatiseret beslutningstagning på grundlag af disse Data) ;
 • Retten til korrektion af dine data : Det er muligt for dig at bede GRIP500 om at foretage en korrektion, så hurtigt som muligt, af dine data, der måtte være unøjagtige eller ift. formålet med behandlingen, ufuldstændige;
 • Retten til sletning af dine data : Det er muligt for dig at bede GRIP500 om at slette dine data så hurtigt som muligt af en af følgende grunde:
  1. Dataene er ikke længere nødvendige iht. de formål, de blev indsamlet eller på anden måde behandlet til;
  2. Du trækker dit samtykke tilbage, som Behandlingen af de pågældende Data er baseret på, for forbehold for, at der ikke findes noget andet retsgrundlag for denne behandling;
  3. Du gør indsigelse mod behandlingen af disse Data, under de nedenfor angivne betingelser med hensyn til din ret til indsigelse
  4. Dataene har været genstand for ulovlig Behandling;
  5. Dataene skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i henhold til loven i Den Europæiske Union eller den franske lov, som GRIP500 er underlagt eller
  6. Dataene er indsamlet som en del af virksomhedens udbudte informationstjenester, som er beregnet til børn.
 • Retten til at modsætte sig behandlingen af dine data : det betyder muligheden af modsætte dig behandlingen af dine data, som foretages på basis af en legitim interesse fra GRIP500 (det inkluderer en profilering baseret på denne begrundelse), hvis denne behandling faktisk ikke er berettiget af GRIP500’s legitime og overbevisende grunde, der ville overtrumfe dine interesser, rettigheder og friheder mhp. at anerkende, udøve eller forsvare rettighederne i retten.
  Det handler også om din mulighed for at gøre indsigelse mod en behandling til markedsføringsformål (herunder profilering, hvis det er relateret til sådan markedsføring).
  Endelig med hensyn til behandling til statistiske formål, omhandler det muligheden for at modsætte sig en sådan behandling af grunde, der vedrører din særlige situation.
 • Retten til at begrænse behandlingen af dine data : det betyder muligheden for at du kan begrænse GRIP500’s behandling i et af følgende tilfælde:
  1. i den periode, der kræves for at kontrollere nøjagtigheden af dataene hos GRIP500, når Du bestrider nøjagtigheden af disse data ;
  2. Du bestrider sletningen af data fra en ulovlig behandling og i stedet kræver begrænsning af deres brug;
  3. Dataene er ikke længere er nyttige for GRIP500 mht. processens formål, men forbliver nødvendige for dig i forbindelse med ankerkendelse, udøvelse eller forsvar af rettighederne i retten ;
  4. i den periode, der er nødvendig for at afgøre, om de legitime grunde, der forfølges af GRIP500, overtrumfer dine, da du modsatte dig Behandlingen på dette grundlag.
 • Retten til overførsel af dine Data : Det betyder din mulighed for at bede GRIP500 om at overføre dine Data, som er leveret til GRIP500, i et struktureret format, på en måde som er almindeligt anvendt, maskinlæsbar og således overføre disse data til en anden enhed (denne overførsel sikres af dig eller, hvis det er teknisk muligt, af GRIP500) når behandlingen udføres vha. automatiserede processer, som er baseret på samtykket eller på en kontrakt;
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage : det betyder din mulighed for at trække dit samtykke tilbage mht. enhver behandling af dine Data, der er udført på grundlag af dit forudgående samtykke.

For at udøve de nævnte rettigheder, opfordres du til at kontakte os, som det passer dig

 • eller ved at sende en e-mail til: cm(a)grip500.com
 • eller ved at udfylde den tilgængelige kontaktformular her.

For at håndtere din anmodning så effektivt som muligt, beder GRIP500 dig om at skrive den på en klar og detaljeret måde og at vedhæft en kopi af din legitimation.

Du har også:

 • ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed : det betyder således din mulighed for at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed, i den givne medlemsstat, hvor du har din sædvanlige bopæl, din arbejdsplads eller steder, hvor overtrædelsen måtte være begået, hvis du mener, at Databehandlingen mht. dig udgør en overtrædelse af loven.

For at lette udøvelsen af denne ret, finder du i nedenstående tabel kontaktoplysningerne på medlemsstaternes tilsynsmyndigheder.

Medlemsstat TilsynsmyndighedKontaktoplysninger
Tyskland Forbundskommissær for databeskyttelse og informationsfrihed Husarenstraße 30
53117 Bonn (Tyskland)
Tlf. +49 228 997799 0 ; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550 ; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Østrig Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Østrig)
Tlf. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Belgien Kommissionen for beskyttelse af privatlivets fred Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles (Belgien)
Tlf. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulgarien Kommissionen for beskyttelse af personoplysninger 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulgarien)
Tlf. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Cypern Kommissær for beskyttelse af personoplysninger 1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Cypern)
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tlf. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Kroatien Croatian Personal Data Protection Agency Martićeva 14
10000 Zagreb (Kroatien)
Tlf. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr eller info@azop.hr
http://www.azop.hr
Danmark Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Spanien Agencia de Protección de Datos C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid (Spanien)
Tlf. +34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Estland Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Estland)
Tlf. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Finland Office of the Data Protection Ombudsman Postboks 315
FIN-00181 Helsinki (Finlande)
Tlf. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
Frankrig Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02 (Frankrig)
Tlf.: +33 1 53 73 22 22
Fax: +33 1 53 73 22 00
ikke relevant
http://www.cnil.fr
Grækenland Hellenic Data Protection Authority Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tlf.: +30 210 6475 600
Fax: +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Ungarn Data Protection Commissioner of Hungary Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest (Ungarn)
Tlf.: +36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Irland Data Protection Commissioner Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tlf.: +353 57 868 4800
Fax: +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Italien Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Rom (Italien)
Tlf.: +39 06 69677 1
Fax: +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Letland Data State Inspectorate Director: Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga (Letland)
Tlf.: +371 6722 3131
Fax: +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Litauen State Data Protection Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Litauen)
Tlf.: +370 5 279 14 45
Fax: +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Luxembourg Commission Nationale pour la Protection des Données 1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
Tlf.: +352 2610 60 1
Fax: +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Office of the Data Protection Commissioner 2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549 (Malta)
Tlf.: +356 2328 7100
Fax: +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Nederlandene Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague (Nederlandene)
Tlf.: +31 70 888 8500
Fax: +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Polen The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data – GIODO ul. Stawki 2
00-193 Warsaw (Polen)
Tlf.: +48 22 53 10 440
Fax: +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lisboa (Portugal)
Tlf.: +351 21 392 84 00
Fax: +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tjekkiet The Office for Personal Data Protection Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7 (Tjekkiet)
Tlf.: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Rumænien The National Supervisory Authority for Personal Data Processing B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI (Rumænien)
Tlf. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Det Forenede Kongerige The Information Commissioner's Office Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Det Forenede Kongerige)
Tlf. +44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovakiet Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakiet)
Tlf.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovenien Information Commissione Zaloška 59
1000 Ljubljana (Slovenien)
Tlf.: +386 1 230 9730
Fax: +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Sverige Datainspektionen Drottninggatan 29
5. sal
Box 8114
104 20 Stockholm (Sverige)
Tlf.: +46 8 657 6100
Fax: +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Hvordan indsamler GRIP500 data om mindreårige?

De produkter, der sælges på GRIP500s hjemmeside henvender sig ikke til mindreårige. Derfor behandler GRIP500 ikke mindreåriges personlige oplysninger eller antager ikke, at data om besøgende på webstedet eller deres kunder direkte eller indirekte vedrører mindreårige.

13. Hvad med cookies og andre lignende sporingsteknologier?

GRIP500 bruger cookies og andre lignende teknologier, som sandsynligvis vil indsamle nogle af dine data. Disse cookies hjælper med at forbedre din browseroplevelse på webstedet, for at give os information om vores websteds funktion og kvalitet og for at bidrage til udvælgelsen af målrettede annoncer.

GRIP500 indsamler på forhånd dit samtykke via et banner på forsiden af webstedet i forbindelse med dit første login via disse it-værktøjer. GRIP500 anmoder om dit samtykke igen under de samme betingelser efter en periode på tretten måneder efter den forrige indsamling af dit samtykke.

GRIP500 opfordrer dig til at konsultere siden "Cookies" på sin hjemmeside for at få flere oplysninger.

14. Nogle yderligere elementer om de sociale medier

Webstedet bruger plug-ins og andre sociale netværksfunktioner offentliggjort af tredjepartsfirmaer (f.eks. Facebook osv.).

Hvis du interagerer via plug-ins (f.eks. ved at klikke på knappen "Synes godt om" eller "Del"), bliver nogle af dine data (inklusive dine tekniske data og navigationsdata) overført og gemt på en server hos tredjepartvirksomheden, der benytter det pågældende sociale netværk. Disse data behandles derefter af dette tredjepartsfirma i overensstemmelse med dets betingelser og opsætningen af din åbne konto på det sociale netværk.

Hvis du ikke ønsker, at et tredjepartsfirma, der driver et socialt netværk, skal forbinde de data, der er indsamlet af via webstedet til din brugerkonto, der er åben i det sociale netværk, du skal logge af dette sociale netværk, før du besøger webstedet.

Under alle omstændigheder administreres brugen af disse plug-ins eller knapper af disse tredjepartsudgivere af sociale netværk og er udelukkende styret af de betingelser, der knytter dig til det sociale netværk, du er medlem af. Vi opfordrer dig til at læse disse betingelser, der anvendes af disse tredjepartsudgiverfirmaer af sociale netværk.

15. Et par yderligere elementer om geolokalisering

GRIP500 bruger geolokationsdata indsamlet via din browser og/eller den enhed du besøger siden med.

Adgang til disse dataresultater afhænger af indstillingerne på disse værktøjer. GRIP500 opfordrer dig til at konsultere politikken om fortrolighed (eller ethvert andet relateret dokument) hos udbydere af disse værktøjer og/eller til at ændre indstillingerne på disse værktøjer, før du konsulterer webstedet, hvis du ikke ønsker, at GRIP500 behandler dine geolokationsdata.

16. Hvad er konsekvenserne af at aktivere et eksternt link?

GRIP500-webstedet kan muligvis tilbyde eksterne hyperlinks, der linker til andre websteder eller teknologiske værktøjer. Adgang til disse indhold, ved at du aktivere de eksterne links, er ikke underlagt denne politik. Du opfordres derfor til at konsultere den politik, som udgiveren af disse indhold har omkring beskyttelse af dine data. GRIP500 er på ingen måde ansvarlig for indsamling eller behandlingen af dine data ud fra dette indhold.

17. Hvordan får du besked om ændringer i politikken?

GRIP500 påkræves periodisk at ændre denne politik for at tage hensyn til lovgivningsmæssig ændringer vedrørende beskyttelse af dine data.

GRIP500 informerer dig om ændringer eller opdateringer gennem en meddelelse sendt til din e-mailadresse og/eller en synlig meddelelse på webstedet.

18. Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

GRIP500 står til din rådighed og besvarer gerne alle dine spørgsmål om nærværende politik.

Du kan kontakte os på den måde, der passer dig:

 • enten ved at sende en e-mail til: cm(a)grip500.com
 • eller ved at udfylde den tilgængelige kontaktformular her.